„Slovenská ľudová hračka. Vyrob si ju sám!”

Umenie 20.02.2020

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste v Komárne je v týchto dňoch miestom zážitkového učenia sa žiakov základných škôl formou tvorivých dielní. Rodičovské združenie pôsobiace pri tejto škole realizuje projekt „Slovenská ľudová hračka. Vyrob si ju sám!”

Ľudové umenie možno považovať za jeden zo základných pilierov národnej kultúry.  Tradičným ľudovými remeslami sa zaoberá už iba niekoľko jednotlivcov. Niektoré druhy ľudových remesiel zanikli, iným zánik hrozí. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je skutočnosť, že žiaci, študenti a mladí ľudia neprichádzajú do styku s ľudovým umením a až na výnimky ľudové umenie nevyhľadávajú. Ich prípadná účasť na podujatiach súvisiacich s ľudovým umením je spravidla pasívna. Dôsledkom tohto stavu je strata kontaktu s tradičnými ľudovými remeslami.

Cieľom tohto projektu je oboznámiť žiakov s výrobu tradičných ľudových hračiek našich prarodičov  a naučiť ich vyrobiť si hračku z prírodných materiálov. Podujatie je určené žiakom vyšších ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy. Zručnosti, ktoré žiaci získajú, môžu ďalej rozvíjať v záujmových krúžkoch, centrách voľného času a v súkromí formou záľub.

Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Slovenská ľudová hračka. Vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

Ing. Augustín Ondrejkovič