Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Umenie 20.02.2020

Pod týmto názvom podalo Rodičovské združenie pri Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne žiadosť o dotáciu na projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky na relax, oddych ale aj na výchovno – vzdelávací proces priamo v areáli školy.

Projekt získal finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Komárno, ktoré je možné využiť na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta.INZERCIA ▲

Na nevyužitom priestore vo vonkajšom priestore školského dvora sa vďaka získaným finančným prostriedkom, spolufinancovania rodičov a spolupráce žiakov, učiteľov, technických zamestnancov a šikovných rodičov, podarilo zrevitalizovať nevyužitý priestor a vytvoriť oddychovo – relaxačnú zónu.
Terénne práce prebiehali od októbra do decembra minulého roku a to rozbitím poškodeného betónového povrchu, odvozom odpadového materiálu, ktorý sa nahradil kvalitnou zeminou.

Na jar nasledovali výsadbové práce. Stromčeky, kríky, trávové semená našli domov v novom, kvalitnejšom prostredí. Počas realizácie prebiehali aj ďalšie sprievodné aktivity, pozorovania a experimenty žiakov. Medzi tie zaujímavé patrili napr. zisťovanie a porovnanie množstva živočíchov vyskytujúcich sa na rovnako veľkých priestoroch zelenej a betónovej plochy, výtvarná súťaž s návrhmi zmeny výzoru dvora.

Nechýbala ani brigádnická práca žiakov formou výsadby, polievania, okopávania nových rastlín školského dvora. Nemalou pomocou prispeli aj rodičia, hlavne pri ťažších manuálnych prácach. Projekt neskončil, pokračovanie nasleduje priebežne, rastliny, trávnik, stromy začali ožívať a vyžadujú si nemalú starostlivosť. A priestor treba aktívne využívať.

Vďaka aktivite rodičov, za podpory vedenia školy a mnohých pedagógov s aktívnym zapojením žiakov vznikol krásny priestor, ktorý pohladí dušu a podnieti všetky zmysly. Tak dobré oddychovanie a aktívny relax všetkým v novom priestore vo dvore Základnej školy na Pohraničnej ulici.

Web: www.zspohranicna.sk.

Text: M. Hamranová
Foto: archív školy