Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova

Región 09.12.2022

Veľkolélsky ostrov, ako jeden z posledných zachovaných veľkých dunajských ostrovov, ležiaci neďaleko Komárna, sa v posledných rokoch teší veľkej pozornosti. A to aj vďaka obnove tradičnej pastvy, ktorá tu bola kedysi bežná. Avšak v uplynulých dvoch storočiach, s nástupom priemyselného poľnohospodárstva a postupnou intenzifikáciou živočíšnej výroby, boli zvieratá z pastvín premiestnené do maštalí. Bývalé pasienky začali zarastať a mnohé druhy tak prišli o vhodné podmienky pre svoj život. V mene udržania pestrosti života v krajine je dôležité vrátiť tieto živé kosačky späť do prírody. Len tak vieme zabezpečiť zachovanie lúk a pasienkov, ale aj lesostepí a riedkych lesov, ktoré predstavujú významnú súčasť krajiny a jedinečný biotop pre množstvo organizmov.

Stav pred obnovou pastvy – pohľad na dlhodobo zanedbanú plochu, ktorej chýbala citlivá starostlivosť.

Aj preto sa občianske združenie Zlatý Hucul, ktoré vo Veľkom Léli pôsobí už od roku 2011, rozhodlo realizovať projekt s názvom Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova. Ten bol finančne podporený z programu Pre budúcnosť Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Exkurzia na lokalite – účastníci boli oboznámení s benefitmi citlivej pastvy a tradičného orezávania hlavových vŕb.

V období od mája 2022 dobrovoľníci združenia usilovne pracovali na vytvorení novej spásanej plochy, neďaleko Veľkých Kosíh. Samotnému zavedeniu pastvy predchádzala úprava plochy (mulčovanie, odstraňovanie nežiaducej vegetácie), ktorá bola dlhé roky zarastená náletovými a inváznymi drevinami. Inštalované tu boli elektrické oplôtky, zabezpečené napájadlá a kravy mohli prísť. Stádo na spásanie lokality poskytlo Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktoré je vlastníkom pozemkov a už roky pasie stáda zvierat priamo na ostrove.

Na jar 2022 boli kravy privedené na projektovú plochu.

Okrem samotnej obnovy pastvy sa podarilo na ploche inštalovať hniezdne búdky pre dudky. Ide o druh vtáka, ktorý začal z krajiny miznúť v dôsledku straty vhodných podmienok (úbytok pasienkov a hmyzu, ale aj starých stromov s dutinami). Súčasťou projektu je aj osveta. Šírenie povedomia o význame prírodných hodnôt ide ruka v ruke s ochranou prírody; napríklad aj formou exkurzií priamo na mieste. Taktiež tu bol vybudovaný tzv. užitočný outdoor – oddychové a náučné miesto – zóna s informačnými tabuľami, lavičkami a cyklostojanom, ktoré majú slúžiť návštevníkom lokality.

Hniezdne búdky boli umiestnené ďalej od ciest a chodníkov, aby nedochádzalo k vyrušovaniu dudkov.
Oddychová zóna neďaleko pastviny zároveň ponúka nádherný výhľad na Dunaj.
Obojstranný panel informuje návštevníkov o histórii územia, význame citlivej pastvy a tajomstvách hlavových vŕb.

Teraz sa budeme prizerať, ako sa postupne po spasení plochy pod kopytami kráv plocha mení. Očakávame presvetlenie lokality a potlačenie nežiadúcich zárastov. Charizmatické hlavové vŕby, popod ktoré sa pasú zvieratá, budú môcť opäť vyniknúť. Na takto citlivo ošetrených plochách sa vyskytuje oveľa viac kvitnúcich bylín (snežienky, bledule), hmyzu a naň viazaného vtáctva. Extenzívna pastva je efektívnym nástrojom na zvýšenie biodiverzity v krajine. Pasenie je spása.

Takto vyzerali začiatky obnovenej pastvy na ploche, ktorá bola dlhé roky zanedbaná.